Co jsou dluhopisy a jaké druhy dluhopisů rozlišujeme?

Co jsou dluhopisy a jaké druhy dluhopisů rozlišujeme?

Dluhopisy jsou jednou z nejstarších a nejrozšířenějších forem investic. Jsou to dlužní úpisy, které vydavatel (buď stát, korporace nebo místní samospráva) prodává investorům za účelem získání kapitálu. Podívejme se nyní na princip těchto cenných papírů i na to, jaké druhy dluhopisů rozlišujeme.

Jak dluhopisy fungují?

Investoři kupují dluhopisy za určitou částku (nominální hodnota), a za tuto investici obdrží pravidelné úrokové platby v průběhu doby splatnosti dluhopisu. Po skončení doby splatnosti vydavatel vrátí investovaný kapitál (nominální hodnotu) investorovi. Ten tak získá nominální hodnotu + nastřádané úroky.

Hlavní výhody dluhopisů pro investory

  • Stálý příjem: Dluhopisy poskytují pravidelné úrokové platby, což je atraktivní pro investory hledající stabilní příjem z investic.
  • Ochrana kapitálu: Pokud je vydavatel schopen splnit své závazky, investoři mají jistotu, že obdrží svůj původní kapitál zpět.
  • Diverzifikace: Investice do dluhopisů umožňuje diverzifikaci investičního portfolia a snižuje riziko.
  • Lokální i globální investice: Existuje široký spektrum dluhopisů, včetně státních, korporátních a mezinárodních dluhopisů, což umožňuje investorům vybrat si investiční strategii, která jim nejvíce vyhovuje.
  • Likvidita: Dluhopisy lze často snadno prodat na sekundárním trhu, což zvyšuje jejich likviditu.

Rizika spojená s investicemi do dluhopisů

Investice do dluhopisů není bez rizika, a investor by měl brát v úvahu následující:

  • Riziko platební neschopnosti: Hlavním rizikem je riziko, že vydavatel nebude schopen splatit své dlužné platby. Proto je důležité provádět důkladný výzkum a sledovat kreditní rating vydavatele.
  • Riziko úrokových sazeb: Hodnota dluhopisů může klesnout, pokud stoupnou úrokové sazby na trhu. Naopak, pokles úrokových sazeb může zvýšit hodnotu dluhopisů.
  • Riziko inflace: Inflace může snížit reálný výnos z investice do dluhopisů tím, že sníží kupní sílu budoucích peněz.
  • Délka splatnosti: Délka splatnosti dluhopisu může ovlivnit riziko. Dlouhodobé dluhopisy mají vyšší riziko změn v tržních podmínkách.
  • Riziko trhu: Hodnota dluhopisů může kolísat na sekundárním trhu v reakci na různé faktory, včetně změn v obchodním prostředí a globálních událostí.

Na jaké druhy dluhopisů můžete narazit?

Státní dluhopisy

Státní dluhopisy jsou vydávány vládami a jsou považovány za jedny z nejbezpečnějších investičních nástrojů. Tyto dluhopisy mají obvykle nízké úrokové sazby, ale jsou spojeny s minimálním rizikem platební neschopnosti, protože jsou podporovány státem.

Korporátní dluhopisy

Korporátní dluhopisy jsou vydávány soukromými firmami a mají vyšší výnosy než státní dluhopisy, ale také vyšší riziko. Hodnota těchto dluhopisů může klesnout, pokud se ekonomická situace společnosti zhorší.

Komunální dluhopisy

Komunální dluhopisy jsou vydávány místními samosprávami nebo samosprávnými územími a jsou často využívány pro financování infrastrukturních projektů. Mohou nabízet daňové výhody, ale také nesou riziko platební neschopnosti. Zákon o komunálních dluhopisech je k nahlédnutí zde.

Inflační dluhopisy

Inflační dluhopisy jsou navrženy tak, aby chránily investory před inflací. Jejich hodnota a úroky se automaticky upravují podle míry inflace, což zajišťuje, že investoři neztrácejí na reálné hodnotě svých peněz. Příkladem takových dluhopisů mohou být státní dluhopisy ČR, které se řadě investorů v době vysoké inflace vyplatily.

High-yield dluhopisy (dluhopisy s vysokým výnosem)

High-yield dluhopisy jsou vydávány společnostmi s nižším ratingem, což znamená vyšší riziko platební neschopnosti. Jsou to dluhopisy s vyššími úrokovými sazbami, které mají za cíl kompenzovat toto vyšší riziko. Investoři, kteří jsou ochotni přijmout vyšší riziko, mohou získat atraktivní výnosy na těchto dluhopisech. Nicméně, je důležité si uvědomit, že tyto dluhopisy jsou citlivé na změny v ekonomických podmínkách a finanční stabilitě vydavatelů.

Zvláštní druhy dluhopisů (např. konvertibilní dluhopisy)

Existují i další zvláštní druhy dluhopisů, které mohou mít specifické vlastnosti. Jedním z takových druhů jsou konvertibilní dluhopisy, které investoři mohou později konvertovat na akcie vydavatele. Tato kombinace dluhopisu a akcie může být atraktivní pro investory, kteří očekávají růst hodnoty akcií v budoucnosti.

Kromě výše uvedených typů existují i další specializované dluhopisy, jako jsou indexové dluhopisy, které jsou vázány na výkonnost určitého tržního indexu, a dluhopisy s pevným a proměnlivým úrokem.

Dluhopisy jsou důležitou součástí investičního světa a nabízejí širokou škálu možností pro investory s různými cíli a tolerancí k riziku. Správně diverzifikované portfolio může zahrnovat různé typy dluhopisů, což může pomoci optimalizovat celkové riziko a výnosy. Investice do dluhopisů mohou být stabilním a předvídatelným způsobem, jak dosáhnout finančních cílů a zajistit si budoucnost.

Ludmila Slováková

Začněte psát a stisknutím klávesy Enter vyhledejte

Shopping Cart